Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

Авторам

Оформлення статей

Періодичність: науковий збірник “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, заснований у 2000 р., виходить 4 рази на рік. Він готується до видання на базі кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова тематика збірника:

 • теоретичні та експериментальні гідрологічні, гідрохімічні та гідроекологічні дослідження водних об’єктів;
 • вплив кліматичних змін на елементи гідрологічного режиму;
 • оцінка антропогенного впливу на водні об’єкти;
 • аналіз катастрофічних гідрологічних явищ та їхній вплив на водні об’єкти;
 • управління, використання та охорона водних ресурсів;
 • якість води в джерелах водопостачання;
 • географічні аспекти досліджень глобального гідрологічного циклу.

Приймаються до публікації рецензії на наукові видання, інформація про діяльність відомих вчених в області гідрології, гідрохімії та гідроекології, які присвячені ювілейним датам, матеріали про фахові конференції, що відбулися в Україні і за кордоном, анотації монографій і навчально-методичних видань.

Структура статті – авторам необхідно орієнтуватися на наступну рубрикацію при написанні статті:

 • УДК, прізвище та ініціали автора/ів, назва установи, назва статті;
 • анотація українською (мовою оригіналу);
 • ключові слова;
 • вступ, актуальність теми дослідження;
 • аналіз виконаних досліджень за означеною темою;
 • мета дослідження;
 • матеріали та методи дослідження;
 • виклад основного матеріалу (в тексті можливе виділення підпунктів);
 • висновки;
 • список літератури: оригінальний та транслітерований (References) з англійським  перекладом назв;
 • анотації (трьома мовами – українською, російською, англійською).

Мова публікацій – українська, англійська або інші офіційні мови Європейського Союзу (ст. 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 р). У разі публікації англійською мовою або іншими офіційними мовами Європейського Союзу стаття має супроводжуватися анотацією і переліком ключових слів українською мовою. Текст повинен бути відредагованим і оформленим без помилок.

Етичні норми – матеріал, викладений у статті має бути оригінальним, раніше не опублікованим, поданим з дотриманням академічної доброчесності. Автори несуть повну відповідальність за зміст і достовірність викладених у статті матеріалів.

Для одноосібних статей, поданих студентами, обов’язковим є відгук наукового керівника.

Рецензування статей – всі статті проходять процедуру закритого рецензування двома рецензентами-спеціалістами за темою дослідження. Авторам повідомляються результати з метою реагування на зауваження рецензентів. Редколегія залишає за собою право відхилення статей, що не відповідають вимогам до наукових публікацій або у разі негативних рецензій.

Оформлення рукопису статті:

 • обсяг статті – до 14 стор. (основний текст, таблиці, рисунки, список літератури, анотації); матеріал обсягом менше 4 стор. – наукові повідомлення;
 • шрифт Arial, кегль 11, Word 6-8;
 • поля – всі по 2.5 см; інтервал – 1, абзац – 1,00;
 • виділення шрифтами «титульної» частини статті:

УДК – кегль 11;
через інтервал – прізвище, ініціали автора – кегль 11, напівжирний, нахилений;
назва установи – кегль 10, нахилений;
через інтервал – назва статті (кегль 11, напівжирний, прописними);
через інтервал – анотація українською (мовою оригіналу) – кегль 9, нахилений;
через інтервал – ключові слова – кегль 9, нахилений;
через інтервал – основний текст статті (кегль 11).

Одиниці вимірювання величин і характеристик у статтях треба наводити згідно системи СІ. Зокрема, концентрацію хімічних компонентів у воді – в мг/дм3 (а не в мг/л).

Список літератури – оригінальний і транслітерований (References) з англійським перекладом назв розташовується після основного тексту статті (висновків) через один інтервал.

Оригінальний список літератури. Посередині друкується підзаголовок «Список літератури» (кегль 10, напівжирний), а потім у стовпчик подається оригінальний перелік джерел (також кегль 10). Оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера.

Транслітерований список літератури – «References». Після оригінального «Списку літератури» наводиться транслітерований латиницею список літератури із заголовком «References». Прізвища авторів – у транслітерації згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Для джерел не англійською мовою після назви роботи в квадратних дужках додається її переклад англійською мовою, наприклад:

Khilchevskyi V.K. Hidroekolohichni problemy revitalizatsii richok na terytorii miskykh ahlomeratsii – mizhnarodnyi ta ukrainskyi dosvid [Hydroecological problems of rivers revitalization on the urban ares – international and Ukrainian experience]. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia. 2017. № 2(45). S. 6-13.

Анотації російською та англійською мовами розташовуються після «References» через один інтервал. Анотація подається за схемою:

 • назва статті (кегль 9, напівжирний),
 • прізвище та ініціали автора/ів (кегль 9, напівжирний, нахилений);
 • короткий текст анотації (кегль 9, нахилений); англійською – розширений текст (2000 знаків без пробілів);
 • ключові слова – до 5-6 слів чи словосполучень, розділених крапкою з комою (кегль 9, нахилений).

Реферат статті – додається автором/ами для розміщення в українському реферативному журналі «Джерело». Рекомендований обсяг – 850 знаків

Приклад оформлення реферату статті:

УДК 556.012 556.522

Типізація річок та озер української частини басейну Вісли та її узгодженість з дослідженнями в Польщі / Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Забокрицька М.Р. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2017. (№ і стор. – буде проставлено в редакції).

Здійснена абіотична типізація річок, яка базується на вимогах ВРД ЄС і типологічній системі адаптованій в Польщі, дозволила виділити: для басейну Західного Бугу в межах України 5 абіотичних типів річок, в межах Польщі – 7; для басейну Сану в межах України – 4 типи річок, в межах Польщі – 10. Згідно ВРД ЄС у басейні р. Західний Буг до дуже великих річок належить, власне, Західний Буг, а до великих річок – Полтва, Рата, Луга і Ріта. У басейні р. Сан до дуже великих річок належить, власне, Сан, а до великих річок – Вишня і Завадівка (Любачівка). Для виконання типізації озер у басейні Західного Бугу на території України згідно вимог ВРД ЄС необхідно провести дослідження за комплексом показників (геологічних умов водозбору, співвідношення площі водозбору до об’єму озера, вертикальної стратифікації озерних вод).

Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.

Ключові слова: Західний Буг, Сан, Водна рамкова директива Європейського Союзу, абіотичні типи, річка, озеро

Відомості про авторів – подаються при надсиланні статті в редколегію (окремим файлом): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, контактний телефон, e-mail.

Надсилання рукопису статті на адресу редколегії здійснюється в електронному вигляді (з назвою файлу – прізвище автора латинськими літерами), а також у роздрукованому вигляді у 2-х примірниках (для рецензування), один – з підписами авторів; другий – копія першого без підпису.

Етичні зобов’язання авторів
Автори зобов’язуються повідомляти редакцію наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» про джерела фінансування їх публікації, а також внесок науково-дослідних установ, товариств та інших організацій у проведення дослідження. Також надається інформація про будь-які гранти, отримані на підтримку науково-дослідної роботи. Будь-які подяки наводяться наприкінці статті.

Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді. Надіслані матеріали проходять перевірку на плагіат, підставне та гостьове авторство.

Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за оригінальність та авторську автентичність опублікованих творів і захищеність прав інтелектуальної власності на твір, за підбір і точність наведених фактів, цифр, цитат, географічних назв, власних імен людей, повноту і достовірність наведених матеріалів, посилань на літературні джерела та інших відомостей.

Редакційна колегія наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» може не поділяти думку авторів та не несе відповідальності за зміст статей.

Процедура розгляду поданих матеріалів

Подача статті на розгляд
Автори надсилають статтю у форматі MS Word, додаткові матеріали (малюнки, діаграми, графіки тощо) та анкету авторів у електронному вигляді на електронну пошту (e-mail) відповідального секретаря наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія», вказану у рубриці “Контакти” на головній сторінці.

Попередній розгляд
Відповідальний секретар присвоює надісланій статті вхідний реєстраційний номер та переглядає на предмет відповідності її змісту тематиці наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» та належного оформлення надісланих матеріалів. Крім того, здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на наявність плагіату. У разі схвального рішення відповідальний секретар передає статтю на рецензію фахівцю (або декільком фахівцям) з відповідної тематики. У випадку неналежного оформлення статті та/або невідповідності її змісту профілю наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія», а також у випадку наявності фактів явного плагіату, відповідальний секретар може відхилити статтю на цьому етапі з повідомленням авторів про таке рішення або направити статтю на доопрацювання. При цьому, остаточною датою  надходження вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вимогами.

Рецензування
Рецензування поданої статті здійснюється подвійним сліпим способом. Це означає, що авторам статті невідомі особи рецензентів, а рецензентам невідомі особи авторів. Редколегія призначає рецензентів на власний розсуд.

У рецензії рецензент висловлює та обґрунтовує власну думку з приводу актуальності тематики поданої статті, структури статті, актуальності та новизни, відповідності методологічного апарату, доцільності обраної методики дослідження, обґрунтованості висновків, адекватності та якості ілюстративного матеріалу тощо.

Розгляд статті редакційною колегією
Після отримання рецензій стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, де шляхом відкритого голосування приймається одне з п’яти наступних рішень:

 • схвалення до друку без змін;
 • схвалення до друку з незначними змінами (без розгляду на наступному засіданні редколегії);
 • повернення статті авторам для внесення змін (з розглядом на наступному засіданні редколегії);
 • повернення статті авторам для доопрацювання із наступним повторним рецензуванням;
 • відхилення статті.

Відповідальний секретар повідомляє автора про рішення редакційної колегії електронною поштою, а також надсилає йому текст рецензії та заповнену рецензентом анкету у знеособленому вигляді (без зазначення особи рецензента).

Доопрацювання статті
У випадку 1-го варіанту рішення редколегії подальше доопрацювання статті автором не потрібне.

У випадку 2-го варіанту рішення редколегії стаття повертається автору для внесення відповідних змін, після чого надходить до відповідального секретаря наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».

У випадку 3-го варіанту рішення редколегії стаття повертається автору для внесення відповідних змін, після чого надходить на повторний розгляд редколегії.

У випадку 4-го варіанту рішення редколегії стаття повертається автору для доопрацювання. Після цього стаття надсилається на електронну пошту редакції і проходить процедуру повторного рецензування та розгляду редакційною колегією.

У випадку 5-го варіанту рішення редколегії стаття визнається такою, що не підлягає доопрацюванню. Після подання автором нової статті, навіть з використанням наданих раніше матеріалів, статті присвоюється новий реєстраційний номер, а процедура розгляду повторюється, починаючи з п.1.

Редагування та макетування
Прийняті до друку статті проходять наукове та літературне редагування. Після макетування схваленої до друку статті автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надіслати свої виправлення протягом десяти робочих днів з дати відправлення листа редакцією наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Якщо редакція не одержує авторської відповіді протягом десяти робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

Відкликання статті
Автор зберігає за собою право відкликати подану статтю на будь-якому етапі її розгляду до моменту її опублікування. Після моменту опублікування автор не може відкликати подану статтю.

Редколегія залишає за собою право відкликати вже опубліковані статті, у яких було виявлено явні ознаки плагіату. Перевірки на плагіат можуть здійснюватися редколегією як за власної ініціативи, так і у відповідь на повідомлення, заяви або скарги третіх осіб. Рішення про відкликання опублікованої статті приймається на засіданні редколегії шляхом відкритого голосування.

Оплата публікації
Про розмір оплати за опрацювання та публікацію статей буде повідомлено додатково. Звертатися до відповідального секретаря.